داعش 

ساده لوحانه است که داعش راصرفا مجموعه ای متشکل از عده ای شبه نظامی مسلح بدانیم که برای تحقق اهداف شیطانی اش دست به هرجنایتی می زند.داعش یک جریان فکری خطرناک وویرانگر است که امروزه درقالب گروهی ددمنش به حیات خود ادامه می دهد.
تفکر داعش برمبنای این ده اصل استوار می باشد:

1-هرکه باما نیست دشمن ماست.

2-فقط مابرحقیم ودیگران همه برباطل.

3-خون مخالفان ما مباح است وجان ومال ونوامیس شان محکوم به نابودی.

4-مخالفان بایددر ملا عام اعدام شوند،تا باعث عبرت دیگران گردند.

5-خشونت بایددر کودکان نهادینه شود.بذرنفرت راباید در دل آنهاکاشت.

6-قوانین بین المللی وابتدایی ترین حقوق پذیرفته شده انسانی کمترین ارزشی ندارند.

7- دین،صرفا ابزاریست برای نیل به مقاصد سیاسی وکسب وبسط قدرت...

8-زنان ،موجودی درجه دو ومملوک مردان هستند ،جایگاهشان در اتاق خواب وآشپزخانه هاست نه درجامعه!

9-درحکومت ما زبان وقلم تازمانی که مبلغ وموید افکارماهستندکاملا آزاد است.

10-مردم حتی آنان که تحت سلطه ما هستندحق آگاهی و دانستن ندارند.

مراقب باشیم هریک ازما میتواند یک داعشی باشد!!!
بارخدایااگرقرارباشد این قبیل جانوران در فردوس تو ماوا کنند دوزخت را بر من ارزانی دار!


منبع اصلی مطلب : راهی
برچسب ها : داعش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مرامنامه داعشیان!